Go To The Home Page

Mahadeva Shiva

 

By

Thanjavur   Shankara Iyer

 

Translated by

P.R.Ramachander

 

Raga Revathi

Thala  AAdhi

 

Pallavi

Mahadeva  Shiva Shambho ,

Mara koti   Sundara  prabho, sri

 

Anupallavi

Sahasrakoti  jana palana  ,

Sadhu samrakshana  pavana

 

Charanam

Sarveshvara , Karunakara  murthe,

SAma gana  Priya Veda purthe,

Parameshvara  gangadhara  keerthe,

Pathitha pavana  Sri Pasupathe.

 

English translation

 

Pallavi

Oh great God, Oh Shiva, Oh Shambhu,

Oh God who is as pretty as billions  of god of love

 

Anupallavi

Oh God who looks after  thousands of billions of people,

Oh pure one who looks    after   saints

 

Charanam

Oh God of all , Oh merciful god ,

Oh God who likes    singing of Sama Veda,

Oh divine God , Oh God famous as one   who carries Ganga,

Oh Lord of  all beings  who makes the fallen ones  pure.