Go To The INDEX Page

IX.Prayers addressed to Goddess Durga

 1. Mahishasura Mardini Stotram
 2. Devi mahathmya Sthothra Ashtakam
 3. Durga Kavacham
 4. Bhagawthyashtakam
 5. Durga Pancha Rathnam
 6. Durga Ashtakam
 7. Vamsa Vrudhikaram Durga Kavacham
 8. Sri Durga Apad udharaka stotram
 9. Devi Karumari Amman Storam(From Tamil)
 10. Durga Chandra Kala Sthuthi
 11. Durga Chalisa(Hindi)
 12. Sitalashtakam
 13. Mariamman Thalattu(Tamil)
 14. Ma Kali aarthi(Hindi)
 15. Sri Durga Aarhti(Hindi)
 16. Sri Durga Stuti(Hindi)
 17. Jaya Madhrashtakam
 18. Brahmanda Mohanakhyam Durga Kavacham
 19. Nava Durga Sthuthi
 20. Nava Durga Raksha manthra(Hindi)
 21. Durga Stuti by Yudishtra
 22. Kirata Varahi stotram
 23. Tara Ashtakam
 24. Neela Saraswathi stotram
 25. Vipareetha Prathyangira stotram
 26. Kalikashtakam
 27. Durga Saptha Sloki
 28. Durga Dhakara dwithramsa Namavali
 29. Kalika Kavacham
 30. Mangala Chandika Stotram
 31. Nava Durga Raksha Manthra
 32. Nava Durga sthuthi
 33. Rahu kala Durga stotram (tamil)
 34. Arjuna krutha Durga Sthuthi
 35. Chamunda Stotram
 36. Durga Ashtakam II
 37. SAnkashta Nasana SAnkatashtakam


1