Go To The Index Page

XIII.Prayers addressed to Lord Subrhamanya


 1. Guha panchakam
 2. Skanda Sashti Kavacham(Tamil)
 3. Subrhamanya Bhujangam
 4. Sri Subramanya Pancharathnam
 5. Shadanana ashtakam
 6. Shanumuga stotram
 7. Subrahmanya Karavalambashtakam
 8. Kandhar Anubhuthi(Tamil)
 9. Swaminatha Shad Pathi
 10. Shanmuka Kavasam(Pamban Swamigal)
 11. Subrahmanya Kavacham
 12. Kanda Guru Kavacham of SAnthanantha SWamigal (Tamil)
 13. Pragya Vardhaka Karthikeya Stotram
 14. Karthikeya karavalamba stotram
 15. Subrahmanya Shodasa Nama Stotram
 16. Kandhar Alankaram (Tamil)
 17. Subramanya Gadyam
 18. Skanda Shatkam
 19. Shanmuga shodasam
 20. Subramanya Sapthakam(Tamil)
 21. Sri Sakanda Sthavam)
 22. Sri Subramanya Hrudayam


1