Go To The INDEX Page

XVIII.Philosophical prayers


 1. Nirvana shatakam
 2. Athma Panchakam
 3. Sadhana Panchakam
 4. Kaupeena Panchakam
 5. Prasnothara Rathna Malika
 6. Aparaokshanubhoothi of Adhi Shankara
 7. Natho Upadesa stotram
 8. Nirvana Manjari of Adhi Shankara
 9. Sankara's Dasa Sloki
 10. Shad Pathi of Adhi Sankara
 11. Maya Panchakam of Adhi Shankara
 12. Dhanya Ashtakam
 13. Anathma Sri Vigarhanam
 14. Saptha Sloki Gita
 15. Bharata Savithri
 16. Chathusloki Bhagawatham
 17. Chathu Sloki Gita
 18. Tri sloki Gita
 19. Vijnana Nauka
 20. Poonthanam's Maya Varnana (Tamil)
 21. Poonthanam's Moola Thathwam(Malayalam)
 22. Maneesha Panchakam of Adhi sankara
 23. Dosha Pariharashtakam by ayyavaal
 24. Swaroopa Anusandhana Ashtakam
1