Go To The INDEX Page

XX.Vedic Hyms


 1. Laghu nyasa
 2. Rudram
 3. Chamakam
 4. Purusha suktham
 5. Narayana suktham
 6. Sri Suktham
 7. Vishnu suktham
 8. Mantra Pushpam
 9. Durga Suktham
 10. Saraswathi Suktham
 11. Devi (Vak) Suktham
 12. Nila Suktham
 13. Bhoo Suktham
 14. Medha Suktham
 15. Pavamana Suktham
 16. Shaala Suktham
 17. Vaasthu Manthras
 18. Trisuparna Manthra
1