Go To The INDEX Page

XXI. Prayers to other Gods and General prayers


 1. Garbha Raksha stotram
 2. Dattatreya stotram
 3. Jnanappana(From Malayalam)
 4. Mathru panchakam
 5. Narada Bhakthi Suthram
 6. Gurvashtakam
 7. Guru Paduka stotram
 8. Guru Paduka Panchakam
 9. Thodagashtakam
 10. Kala Bhairava Ashtakam
 11. Pratha Smarana Sthothram
 12. Gomatha sthuthi
 13. Gayatri mantras of Several Gods
 14. Sudarshana Ashtakam
 15. Garuda Dandakam of Vedantha Desika
 16. Kasi Panchakam
 17. Maithreem Bhajatha
 18. Dhyana Slokams for different Gods
 19. Para puja stotram
 20. Varamangalashtakam of Kalidasa
 21. Parameshwara stotram
 22. Sai Nathashtakam
 23. Jai Sadananda Yadhu Natha
 24. Jai Gurudeva Sai Natha
 25. Prayer to Shirdi Sai(Hindi)
 26. Sathya Sai Suprabatham
 27. Aswatha Vruksha Stotram
 28. Sri Raghavendra Stotram
 29. Mangalya Prarthana
 30. Thulasi Kavacham
 31. Shirdi Sai Ashtotharam
 32. Mangalashtakam
 33. Sri Datta Sthavam
 34. Sri Datta Kshamapana Stotram
 35. Sri Datta Saranashtakam
 36. Ghora Kashtoddhara stotram
 37. Bhairavashtakam
 38. Thulasi Stotram
 39. Thulasi Stotram(Tamil)
 40. Dathathreya Kavacham
 41. Easwara Bhajanam (Malayalam)
 42. Ab Saump Dhiya mai ne (Hindi)
 43. Deva Deva Shivananand
 44. Guru Stotram
 45. Daivame Kathu kolga(Malayalam)
 46. Shirdi Sai Aarthi(Hindi)
 47. Thiru vilakku Sthothiram(Tamil)
 48. Gomatha aarthi(Hindi)
 49. Thulsi aarthi(Hindi)
 50. Dhenu sthuthi
 51. Kartha Veeryarjuna stotram
 52. Sri Datha Aparadha Kshamapana stotram
 53. Thulasi Aarthi II
 54. Vrinda Ashtakam
 55. Pancha devata stotram
 56. SArpa Badha Nivruthi stotram
 57. Sri Guru DEvashtakam
 58. Deepa Lakshmi Sthuthi
 59. Datha Aparadha stotra of Thembe Swami
 60. Gayatri Chalisa (Hindi)
 61. Datta Mala Manthra
 62. Shirdi Sai Baba Chalisa (Hindi)
 63. Poonthanam's Guru sthuthi (Malayalam)
 64. Abheeshtada Brahma Stotram
 65. Brahma Sthuthi Panchakam
 66. Deva Krutha Brahma Stotram
 67. Sathya Sai ashtotharam
 68. Guru Dasakam
 69. Jagad GUru Ashtakam
 70. Datha Paduka Stotram
 71. DAtha Stotram
 72. Dathathreya DWadasa Nama Stotram
 73. Dathathreya Jaya Dathathreya
 74. Dathathreya Stotram
 75. DAthathreya Stotram II
 76. Narada Krutha DAtha Stotram
 77. Oudhumbara Paduka Stotram
 78. DAtha Atharva Seersha
 79. Sri Datha Panjara
 80. Sri Pada, Sri Vallabha
 81. Sathya Sai ashtotharam
1